Aquafin Nv

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Juridische en Aankoop-technische (Procurement) Consulting ikv Mono-Verwerkingsinstallatie Slib


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Guido Cuyckens
Tel: +32 34504540
Fax: +32 34583020
E-mail: guido.cuyckens@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Juridische en Aankoop-technische (Procurement) Consulting ikv Mono-Verwerkingsinstallatie Slib 
Referentienummer: CA/GCU/2019/00066
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Aquafin NV, 2630 Aartselaar
II.2.4. Beschrijving
Juridische en Aankoop-technische (Procurement) Consulting ikv Mono-Verwerkingsinstallatie Slib 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht verlengd worden dmv een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de de opdrachtnemer, telkens voor een bijkomende periode van max. 12 maanden; de contractuele voorwaarden blijven ongewijzigd. Desgevallend zullen verlengingen de contractuele duurtijd overschrijden indien de planning/uitvoering .(zie opdrachtdocumenten) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver bewijst zijn beroepsbekwaamheid door het invullen en voorleggen van 3 referenties (fiches) van projecten (zie bijlage) die minimaal voldoen aan volgende criteria:
a-Recent opgeleverd zijn (datum voorlopige oplevering 2010 of recenter) of actueel in uitvoering zijn (nog niet voorlopig opgeleverd);
b-De minimale Capex waarde is > EUR 5 mio voor elk van deze referenties;
c-Referenties betreffen projecten met een gecombineerd aandeel Bouwkunde + Electromechanica (technieken); bij voorkeur industriële projecten met betrekking tot een produktie-omgeving/proces;
d-Scope van de juridische en aankooptechnische begeleiding binnen de context van de wetgeving overheidsopdrachten (WOO) met vermelding van de toegepaste plaatsingsprocedure(s);


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-14 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-28
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14