Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem

Raamovereenkomst voor het onderhoud van groendaken van diverse gebouwen in de gemeente Zaventem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem
Postadres: Diegemstraat 37,BE-1930 Zaventem
Contactpersoon: De heer Henk Souffriau
Tel: +32 27178885
Fax: +32 27254685
E-mail: openbare.werken@zaventem.be
Internetadres(sen): www.zaventem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het onderhoud van groendaken van diverse gebouwen in de gemeente Zaventem. 
Referentienummer: 1238
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261920
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
22392.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het onderhoud van groendaken van diverse gebouwen op het grondgebied van de gemeente Zaventem . Deelopdracht 1 : Plaats van uitvoering : Cultuurcentrum De Factorij, Willem Lambertstraat 10 te 1930 Zaventem Deelopdracht 2 : Plaats van uitvoering : Gemeentelijke basisschool , Desmedtstraat 42 te 1930 Zaventem 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst voor het onderhoud van groendaken van diverse gebouwen in de gemeente Zaventem.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Krinkels nv
Postadres: Weverstraat 39,BE-1840 Londerzeel
Tel: +32 52303651
Fax: +32 52302805
E-mail: info.londerzeel@krinkels.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.krinkels.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15