Vlaamse Hogescholenraad

Raamovereenkomst Microsoft licenties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Hogescholenraad
Postadres: Ravensteingalerij 27 bus 3,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Myriam Slock
Tel: +32 22114195
E-mail: MYRIAM.SLOCK@VLHORA.BE
Internetadres(sen): www.vlhora.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341592


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst Microsoft licenties 
Referentienummer: VLHORA-H1_2018_3J-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48190000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor levering van Microsoft licenties met dienstverlening en binnen het Enrollment for Education Solutions Program (EES) - model voor onderwijsinstellingen die deel uitmaken van Vluhr/Vlir/Vlhora.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1500000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10, BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor levering van Microsoft licenties met dienstverlening en binnen het Enrollment for Education Solutions Program (EES) - model voor onderwijsinstellingen die deel uitmaken van Vluhr/Vlir/Vlhora. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 071-156712

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Academic Software bvba
Postadres: Klipsenstraat 18a,BE Lokeren
NUTS-code: BE23
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27/3, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22114195
E-mail: myriam.slock@vlhora.be
Internetadres(sen): www.vlhora.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandse rechtbank van eerste aanleg Brubbel, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandse rechtbank van erste aanleg Brussel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14