Gemeente Meise

Uitnodiging tot indienen offerte - Design & build van een refter met sanitair voor het CVO in een modulair bouwsysteem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Meise
Postadres: Tramlaan 8,BE-1861 Meise
Contactpersoon: De heer Wim Van Campenhout
Tel: +32 28922031
Fax: +32 22720261
E-mail: wim.vancampenhout@meise.be
Internetadres(sen): www.meise.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Design & build van een refter met sanitair voor het CVO in een modulair bouwsysteem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019511
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
Design & build van een refter met sanitair voor het CVO in een modulair bouwsysteem 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-02
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Passende bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:
1. De opdrzcht zal uitgevoerd worden door:
- een aannemer;
- een architect;
- een veilighiedscoördinator;
- een EBP-verslaggever
Voor elk van deze taken zal de inschrijver aangeven welke firma en/of natuurlijke persoon zal belast worden. Eén en dezelfde persoon kan meerdere functies opnemen.
Volgende bewijsstukken van de technische draagkracht moeten bijgevoegd bij de offerte:
Voor de aannemer :
-naam van de firma;
-1 referentie van de laatste 5 jaar van een vergelijkbare constructie met een vergelijkbaar bouwprogramma en minimaal voor een gelijkaardig budget met attest. Deze referentie moet beoordeeld kunnen worden aan de hand van plans, details, doorsneden, foto's en korte toelichtingsnota, teneinde de technische bekwaamheid te kunnen nagaan;
-de ondertekende intentieverklaring die de samenwerking bevestigt tussen aannemer en architect voor dit project.
Voor de architect :
-natuurlijke persoon + ev. naam van het bureau;
-studie-en beroepskwalificaties;
-het bewijs van zijn inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten;
-1 referentie van de laatste 5 jaar van een ontwerp met gelijkaardig bouwprogramma en voor minimaal een gelijkaardig bouwbudget, met attest. Deze referentie moet beoordeeld kunnen worden aan de hand van plans, foto's en korte toelichtingsnota teneinde de architecturale en technische bekwaamheid te kunnen nagaan;
-indien voorgaande referentie een project betreft dat nog niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt een attest inzake de ontwerpfase voorgelegd; in dit geval wordt tevens een 2de referentie bijgevoegd van een ontwerp cfr de eisen van ref.1 dat wel al is uitgevoerd, met attest, van de laatste 15 jaar;
-de ondertekende intentieverklaring die de samenwerking bevestigt tussen architect en aannemer voor dit project.
Voor de veiligheidscoördinator :
-natuurlijke persoon + ev. naam van het bureau;
-studie-en beroepskwalificaties;
-het bewijs dat hij of zij een door het Ministerie erkende opleiding heeft gevolgd die beantwoordt aan de eisen van afdeling VII van het KB van 25 januari 2011 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
-het bewijs van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zoals bedoeld in artikel 65 van het KB voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
-1 referentie van de laatste 5 jaar van een vergelijkbaar project met attest.
Voor de EPB-verslaggever :
-natuurlijke persoon + ev. naam van het bureau;
-studie-en beroepskwalificaties;
-het bewijs dat hij of zij door het Vlaams Energieagentschap is erkend en geregistreerd als EPB- verslaggever;
-1 referentie van de laatste 5 jaar van een vergelijkbaar project met attest.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2 of
F (Metaalconstructies), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-04


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14