Lommelse Katholieke Basisscholen

Schoonmaak schoolgebouwen - meerjarenopdracht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lommelse Katholieke Basisscholen vzw
Postadres: Slinkerstraat 60,BE-3920 Lommel
Contactpersoon: De heer Peter Vanderkrieken
Tel: +32 11946008
E-mail: peter.vanderkrieken@lkb-net.be
Internetadres(sen): www.lkb-net.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen - meerjarenopdracht 
Referentienummer: 2019-01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90919000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Schoonmaak schoolgebouwen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
185898.40 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen De Speling, Kloosterstraat 7 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Kloosterstraat 7
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen De Speling, Kloosterstraat 11 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Kloosterstraat 11 en Eltenbos 84 te Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen Boudewijnschool Einde 5 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Einde 5
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen Eymardschool Oude Diestersestraat 5 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Oude Diestersestraat 5 Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen De Heuvel Slinkerstraat 62 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Slinkerstraat 62 , Warande 7 en Servaesdreef 25 te Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen Balu Hanekapstraat 8 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Hanekapstraat 8
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen Lommel West Godfried Bomansstraat 17 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Godfried Bomansstraat 17 en Martinus Van Gurplaan 41 te Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 8

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen Sint-Jan Kerkweg 22 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Kerkweg 22 en Gelderhorsten 146 te Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Schoonmaak schoolgebouwen de Klimtoren Luikersteenweg 243 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Luikersteenweg 243 en Burgemeesterstraat 45 te Lommel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 10

II.2.1. Benaming
Schoonmaak burelen Slinkerstraat 60 Lommel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Slinkerstraat 60
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 025-055583

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Schoonmaak schoolgebouwen De Speling, Kloosterstraat 7 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Schoonmaak schoolgebouwen De Speling, Kloosterstraat 11 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Schoonmaak schoolgebouwen Boudewijnschool Einde 5 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Schoonmaak schoolgebouwen Eymardschool Oude Diestersestraat 5 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Schoonmaak schoolgebouwen De Heuvel Slinkerstraat 62 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Schoonmaak schoolgebouwen Balu Hanekapstraat 8 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: Schoonmaak schoolgebouwen Lommel West Godfried Bomansstraat 17 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: Schoonmaak schoolgebouwen Sint-Jan Kerkweg 22 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: Schoonmaak schoolgebouwen de Klimtoren Luikersteenweg 243 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 10: Schoonmaak burelen Slinkerstraat 60 Lommel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: POETSMASTERS.COM BVBA
Postadres: Christoffel Plantijnstraat 6,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11427067
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Handelsrechtbank Hasselt
Havermarkt, 10, BE-3500 Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13