Universiteit Hasselt

Aankoop FTIR spectrometer en microscoop met imaging systeem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11268023
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop FTIR spectrometer en microscoop met imaging systeem 
Referentienummer: 2018-049
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38433000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
179900.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie (TANC)Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
Het toestel moet toelaten om infrarood spectrometrie uit te voeren in verschillende modes op lokale plaatsen in combinatie met een chemische mapping van grotere oppervlakken. Het toestel wordt zowel ingezet in fundamenteel en toegepast onderzoek in het kader van materiaalonderzoek en milieugerelateerd onderzoek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 247-568160

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop FTIR spectrometer en microscoop met imaging systeem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bruker Belgium NV
Postadres: Kartuizersweg 3A,BE-2550  Kontich
Tel: +32 327267626
E-mail: dilles.vanvalckenborgh@bruker.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13