Dab Vloot

Conditioneren van E3000 boeilichamen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DAB Vloot
Postadres: Sir Winston Churchillkaai 2,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: ing. Ruben Vanhamel
E-mail: ruben.vanhamel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.welkombijvloot.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338284


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Conditioneren van E3000 boeilichamen 
Referentienummer: DAB Vloot-16EQA/19/003/O-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50246200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Conditioneren van E3000 boeilichamen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Conditioneren van E3000 boeilichamen 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet overheidsopdrachten.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Technische en beroepsbekwaamheid:De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua technische bekwaamheid door het voorleggen van:- Aan de hand van een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het uitvoeren van de opdracht beschikt. De dienstverlener dient minstens over een straalcabine, een spuitcabine en een las-en slijpwerkplaats te beschikken. Deze ruimtes dienen groot genoeg te zijn om de diensten, beschreven in III. Technische voorschriften, uit te kunnen voeren. - een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.- De inschrijver toont aan dat in het personeelsbestand : minstens één lasser in het bezit is van een attest, uitgeschreven door een geregistreerde kwaliteitsorganisatie. Of dat men een samenwerkingsovereenkomst kan voorleggen met een lasbedrijf dat beschikt over erkende lassers, en dat het lasbedrijf de herstellingswerkzaamheden op de ankerogen kan uitvoeren voor de periode van de opdracht  minstens één schilder is houder van het basiscertificaat industriële schilder "Manueel ontroesten en schilderen"; minstens één persoon aanwezig die houder is van het certificaat "Straler" minstens één persoon houder is van het certificaat "Pistoolschilder" en  minstens één persoon die houder is van het certificaat "Metalliseur";Deze personen zijn gebonden door een arbeidsovereenkomst met een bedrijf dat beschikt over een "Geldigheidsverklaring Industriële Schilder Anticorrosie" of als zelfstandige beschikken over de genoemde geldigheidsverklaring. Als bewijsstuk wordt een kopie van het persoonscertificaat voor elke in te zetten persoon en de geldigheidsverklaring van het bedrijf of van de betrokken onderaannemer(s) toegevoegd, afgeleverd door een door BELAC geaccrediteerde certificatie-instelling volgens NBN EN ISO/IEC 17024:2003. Een certificering bekomen in een andere lidstaat van de Europese Unie, is gelijkwaardig als ze afgeleverd is door een volgens NBN EN ISO/IEC 17024:2003 geaccrediteerde certificatie-instelling. De aanbestedende overheid is als enige bevoegd om de gelijkwaardigheid van het certificaat te beoordelen. Ingeval een persoon kan rechtvaardigen dat hij voldoet aan de voorwaarden beschreven in het BCCAreglement, zal de evaluatie van de competenties gebeuren op basis van een erkenning van de criteria beschreven in het Belgisch systeem. Het verifiëren van de aangehaalde competenties zal gebeuren door de aanbestedende overheid op eenvoudig verzoek.De schilders en spuiters moeten een door de verfleverancier georganiseerde opleiding hebben genoten voor het correct toepassen van de verfsystemen. Er wordt een door de verfleverancier afgeleverd attest bijgevoegd op naam van de schilder/spuiter die de schilderwerkzaamheden zal uitvoeren.- Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie (schilderwerken aan staalstructuren onderhevig aan maritieme invloeden) moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. Er dienen minimum 3 referenties van gelijkaardige werkzaamheden per jaar voorgelegd te worden.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-13
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13