Infrabel - Area North-west

57/53/3/15/037 Veurne ONB hefbrug over kanaal Nieuwpoort-Duinkerke: renovatie- en schilderwerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mireille Jacques
Tel: +32 92412475
Fax: +32 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330213


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/3/15/037 Veurne ONB hefbrug over kanaal Nieuwpoort-Duinkerke: renovatie- en schilderwerken 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/15/037-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De metalen hefbrug over het kanaal Nieuwpoort - Duinkerke in Veurne vertoont sterke roestvorming. De noodzakelijke renovatie- en schilderwerken omvatten voornamelijk:
 Ontroesten en herschilderen van de brug
 Verwijderen van overbodige metalen delen
 Ter plaatse ontroesten en herschilderen van de metalen
onderdelen van de brug
 Onderhoud van de oplegtoestellen
 Vernieuwen van beschadigde metalen onderdelen, inclusief het
schilderen
 Plaatsen van toegangstrap en afsluiting met toegangspoort
 Bijregelen van de verticale stand van pylonen
 Vervangen van een metalen kabelbrug
 Beton- en metselwerkherstellingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: Veurne
II.2.4. Beschrijving
zie bestek: eerste deel algemeen 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
ondercategorie F3, klasse 4 (tot 900.000 euro) of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals - Aannemers - Werken in aanneming - Spoorwegdomein".Voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15