Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis Vzw

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis VZW
Postadres: Merestraat 80,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: De heer Geert Brantegem
Tel: +32 53766890
Fax: +32 53766809
E-mail: geert.brantegem@asz.be
Internetadres(sen): http://www.vzwasz.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie 
Referentienummer: EC2019/011 "Biplane angiozaal"
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33111700
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum gepubliceerd. Te raadplegen via de originele link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/115/J3/2019
De aangepaste zaken werden in geel gemarkeerd in het document "Erratum"