Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Planning En Coördinatie

Leveren van zout voor de strategische zoutloods te Grobbendonk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Frauke Vandemoortel
Tel: +32 494640483
E-mail: frauke.vandemoortel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338879 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338879


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van zout voor de strategische zoutloods te Grobbendonk 
Referentienummer: PCO-EXP-DW/ALG-2019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34927100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In de strategische zoutloods van Grobbendonk is momenteel 550ton grof zout aanwezig. Dit zout moet gezeefd worden en de brokken worden gebroken of worden afgevoerd. Daarna dient de zoutloods volledig gevuld te worden. Er zal ongeveer een 4050 ton grof zout geleverd moeten worden. De inschrijver staat in voor het zeven en opnieuw stockeren van het aanwezige zout, leveren van bijkomend grof zout en het stockeren van dit zout te Grobbendonk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wegens melding dat het systeem om in te dienen onbeschikbaar was de afgelopen 24u zijn we genoodzaakt de indieningsdatum te verdagen.