Dijledal Cvba So

Waterleidingstraat 17 te Leuven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dijledal CVBA SO
Postadres: Vaartkom 1B,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Ilse Vandiest
Tel: +32 16252415
Fax: +32 16350371
E-mail: ilse.vandiest@dijledal.be
Internetadres(sen): www.dijledal.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waterleidingstraat 17 te Leuven 
Referentienummer: IVD/2019-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een Erratum 02 gepubliceerd. Het betreft een overzicht van de gestelde vragen met antwoord.
Aandacht: ten gevolge van deze vragen werd de samenvattende opmeting (SO) gewijzigd. Een overzicht van de gewijzigde documenten is terug te vinden in de nota 'WAT erratum 02_20190514.pdf'.