Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

N347 Poperinge : ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en St. Bertinusstraat (kmp 0,84 - 2,53)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: ir. Guy Ameele
Tel: +32 50248000
Fax: +32 50248005
E-mail: guy.ameele@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338704


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N347 Poperinge : ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en St. Bertinusstraat (kmp 0,84 - 2,53) 
Referentienummer: AWV W-Vl-17/32_X30_N347_01_gd-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht omvat de studie en het ontwerp van de heraanleg van de N347 Diepemeers en St Bertinusstraat te Poperinge van het kilometerpunt 0,84 tot 2,53 (structureel onderhoud met inbegrip van een nieuwe wegkoffer en een aangepast wegprofiel, incl. opvolging van de werken). Ook de ontwerpstudie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voetpaden en groenvoorziening in de Diepemeers en de St Bertinusstraat (incl. opvolging van de werken).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 10:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Pg 41 van het bestek, paragraaf 3.4 'Ontwerpgegevens te leveren door de aanbestedende overheid' onder de tweede paragraaf:
'De aanbestedende overheid bezorgt eveneens bij haar beschikbare documenten, zoals vergunningen, de topografische opmeting.' ?
Er dient gelezen te worden : De aanbestedende overheid heeft echter geen recente opmeting voor handen van het studiegebied. De opdrachtnemer zal dus zelf een topografische opmetingen moeten uitvoeren.
Pg 41 van het bestek, paragraaf 3.4 'Ontwerpgegevens te leveren door de aanbestedende overheid' onder de vijfde paragraaf en pg 43 van het bestek, eerste punt bovenaan de pagina:
'De camera-onderzoeken zullen uitgevoerd worden door de dienstverlener.'
' Het uitvoeren van de studie(inclusief camera-inspectie) betreffende de rioleringen voor de nodige aanpassingen aan het rioleringsstelsel ten behoeve van de herinrichting van het kruispunt.' ?
Deze zaken spreken elkaar tegen.
Er dient gelezen te worden : De camera-inspectie van de riolering maakt echter geen deel uit van de opdracht. In de Sint-Bertinusstraat werd tussen de Pezelstraat en de Sint-Sixtusstraat naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling (d.d. 2010) een gescheiden riolering aangelegd in dit deel van de N347. Deze riolering is in goede staat en blijft behouden. In de Diepemeers ligt er geen riolering. Naast de weg liggen er ingebuisde grachten. Het is de bedoeling dat er een nieuwe gescheiden riolering wordt aangelegd in de N347 (Diepemeers en Sint-Bertinusstraat) met uitzondering van het deel tussen de Pezelstraat en de Sint-Sixtusstraat. Er moet geen camera-inspectie uitgevoerd worden voor de riolering. Er komt namelijk een volledig nieuw gescheiden rioolstelsel.