Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-vlaanderen

Raamcontract ERP Software


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Postadres: Koning Leopold III laan 66,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Jeroen Debrabandere
Tel: +32 50140191
E-mail: jeroen.debrabandere@pomwvl.be
Internetadres(sen): www.pomwvl.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338528


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract ERP Software 
Referentienummer: POM West-Vlaanderen-2018/7690-17-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamcontract ERP Software
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.3) IV.3.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-20
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verdaging indieningsdatum wegens technisch defect e-procurement op 13 mei