Agentschap Vlaamse Belastingdienst

Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Postadres: Vaartstraat 16,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Karen De Smet
Tel: +32 53722385
E-mail: karen.desmet@fb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://belastingen.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338183


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst 
Referentienummer: Agentschap Vlaamse Belastingsdienst-Bestek2019_FB_001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79823000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het bestek.
De opdracht kan kort als volgt worden omschreven:
1. het printen van invorderingsdocumenten: (aanslagbiljetten, herinneringen, laatste herinneringen, bijlagen, ontheffingsbrieven) en dagelijkse briefwisseling (bv. ontvangstmeldingen, uitnodigingen tot aangifte) op basis van printbestanden die aangeleverd worden in PS/AFP/PDF formaat en die via filetransfer (SFTP) zullen worden overgemaakt;
2. het voorzien van het nodige papier en de nodige briefomslagen;
3. het bedrukken van de briefomslagen nodig voor de verzending van de documenten die bij de drukker zelf worden gedrukt;
4. voorbereiding verzending (het vullen van de briefomslagen met documenten gedrukt bij de opdrachtnemer), en de aflevering van de briefomslagen bij een aanbieder van universele postdiensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verdaging uiterste indieningsdatum omwille van de niet-beschikbaarheid van e-Tendering op 13/05/2019 van 10u15 tot 12u15.