Agentschap Voor Infrastructuur In Het Onderwijs

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Filiep Bonte
Tel: +32 22210583
E-mail: projectspecifiekeDBFM@agion.be
Internetadres(sen): http://www.agion.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335480


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper. 
Referentienummer: AGION-98-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project Sint-Maartensscholen Ieper als onderdeel van het nieuwe
projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016.
Dit project omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het
onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van Sint-Maartensscholen Ieper. De keuze
van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst maakt het voorwerp uit van de
plaatsingsprocedure.
AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 11:00