Vzw Koodid - Montfortcollege

Renovatie internaatsgebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw KOODiD - Montfortcollege
Postadres: Aarschotsesteenweg 39,BE-3110 Rotselaar
Contactpersoon: Arthur Troch
Tel: +32 16359120
E-mail: arthur.troch@satildonk.be
Internetadres(sen): https://www.montfortinternaat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338580


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie internaatsgebouw 
Referentienummer: DVA-05.01.27.14-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie internaatsgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Ten gevolge van vragen op het forum werden volgende documenten bijgevoegd :
05012714_rechtzetting detail V4_aluminium aansluitingen
05012714_rechtzetting bestek_aluminium aansluitingen
05012714_detail overkapping van het terras