Aquafin Nv - Directie Asset Management

V4137016 - Houthalen, vervangen persluchtcompressors met bijbehorende luchtfilters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Bart Van Eygen
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: tania.hendriks@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341649


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V4137016 - Houthalen, vervangen persluchtcompressors met bijbehorende luchtfilters 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
V4137016 - Houthalen, vervangen persluchtcompressors met bijbehorende luchtfilters
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15