De Vlaamse Waterweg Nv

Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Bram Verschoren
Tel: +32 32249333
Fax: +32 32246725
E-mail: bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341642


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0036-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deelcontract 1: dijk asbeststortvak + percolaatschacht 1
De werken omvatten hoofdzakelijk de volgende elementen:
- opbreken en aanleg van dienstwegen
- grondwerken
- (her)profileren het bestaand stortmassief
- plaatsen van een betonnen pompschacht, incl. ladder
- plaatsen van pompen
- aanleggen van pompleidingen
- verplaatsen van pompen en leidingen
- constructie van dijken
- bekleden van dijken met klei
Deelcontract 2: percolaatschacht 2 en regiewerken
De bestaande metalen percolaatschacht wordt omgevormd naar en verhoogd als een betonnen
percolaatschacht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Inrichten speciebergingslocatie Argex: Inrichten van een stortvak voor asbesthoudende afvalstoffen 
II.2.7. Looptijd
230 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Art. 70 ErkenningDe werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G, ende aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: azz@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Bram Verschoren (bram.verschoren@vlaamsewaterweg.be)MOGELIJKHEID TOT VOORAFGAAND BEZOEK AAN DE BOUWPLAATSEr wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de indiening van de offerte de stortplaats tebezoeken. Er wordt een rondleiding voorzien op het volgende moment: Dinsdag 3 juni 2019 om 13u30.Deze rondleiding start op de parking van de directiekeet van De Vlaamse Waterweg nvTe bereiken via:Haagstraat, voorbij huisnr 39150 KruibekeDe bezoekers dienen een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen of -laarzen en een fluo-vest mee tebrengen.Mogelijke inschrijvers dienen voorafgaandelijk Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal op de hoogte te stellenvan hun deelname aan het bezoek. Indien de deelname niet bevestigd wordt, wordt er geenrondleiding voorzien.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15