Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A0082055 - RWZI Westerlo, betonrenovatie recirculatiekanaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341711


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0082055 - RWZI Westerlo, betonrenovatie recirculatiekanaal 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0082055 - RWZI Westerlo, betonrenovatie recirculatiekanaal
Betonrenovatie aan recirculatiekanaal te RWZI Westerlo;
? Verwijderen beton
? Herstellen d.m.v. herstelmortel
? Aanbrengen van beschermende coating
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-04 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen.Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd op aanvraag:Niels Hermans, Projectmanager - niels.hermans@aquafin.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15