Architektenburo Mas

KBO Sint-Walburga - dossier renovatie sanitair en dossier geschiktmakingswerken brandveiligheid.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Architektenburo Mas
Postadres: Aalststraat 22/ bus 1,BE-9700 oudenaarde
Contactpersoon: Fabrice Moonen
Tel: +32 55312163
E-mail: buro.mas@telenet.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341698 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341698


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KBO Sint-Walburga - dossier renovatie sanitair en dossier geschiktmakingswerken brandveiligheid. 
Referentienummer: Buro Mas-KBO SINT WALBURGA 16 14 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie sanitair, heraanleg speelplaatsen, bouwen van een extra traptoren in functie van brandveiligheid, renovatie elektriciteit. Twee percelen, percelen zijn één en ondeelbaar. Er dient op alle percelen prijs gegeven te worden! De opsplitsing in percelen is ten dienste van Agion.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: KBo Walburga, Smallendam 6, 9700 Oudenaarde
II.2.4. Beschrijving
Renovatie sanitair + brandveiligheidswerken  
II.2.7. Looptijd
360 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-14 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-17
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
OFFERTES DIENEN TE WORDEN INGEDIEND VIA MAIL CONFORM BEPALINGEN BESTEK - BURO.MAS@TELENET.BE

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
AGION
KONING ALBERT II - laan 35 bus 75, BE-1030 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15