Vlaamse Milieumaatschappij

Isolatie plat dak van pompgemaal Vinderhoute


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
E-mail: m.lauwers@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341746


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Isolatie plat dak van pompgemaal Vinderhoute 
Referentienummer: VMM-AOW/L 4695 I 0002 G-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45260000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanbrengen van isolatie en nieuwe dakdichting op het plat dak van pompgemaal Vinderhoute, met een oppervlakte van 141 m², en toebehoren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Lievegem
II.2.4. Beschrijving
Isolatie plat dak van pompgemaal Vinderhoute 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D8, D12


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15