Katholiek Onderwijs Hamme Vzw

Nieuwbouw eerste verdieping bovenop bestaand schoolgebouw.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Hamme VZW
Postadres: Jagerstraat 5,BE-9220 Hamme
Contactpersoon: Joost Onghena
Tel: +32 474080762
E-mail: j.onghena@kohamme.be
Internetadres(sen): http://www.kohamme.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338140


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw eerste verdieping bovenop bestaand schoolgebouw. 
Referentienummer: KOHa-V.26087-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouw van 5 klaslokalen, traphal, gehandicaptentoilet en doucheruimte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-29
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-29
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:
Artex bvba
Te lezen:
KOHa VZW
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Kerkstraat 65
Te lezen:
Jagerstraat 5
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats
In plaats van:
Dendermonde
Te lezen:
Hamme
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
9200
Te lezen:
9220
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contactpersoon
In plaats van:
Siem Rombaut
Te lezen:
Joost Onghena
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:
+32 52258370
Te lezen:
+32 474080762
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
siemrombaut@artexbvba.be
Te lezen:
j.onghena@kohamme.be
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hoofdadres
In plaats van:
www.artexbvba.be
Te lezen:
www.stj.be
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres van het kopersprofiel
In plaats van:
http://www.artexbvba
Te lezen:
http://www.stj.be
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
In plaats van:

Te lezen:
Zie procedure zoals beschreven in de administratieve bepalingen.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
GEEN INDIENING VIA E-TENDERING (ZIE TOEGEVOEGD DOCUMENT), ENKEL OP PAPIER
INDIENING EN OPENING OFFERTES VERDAAGD NAAR WOENSDAG 29 MEI 2019 OM 9.00 UUR.
DAKENPLAN TOEGEVOEGD.
ADRES OPENING OFFERTES GEWIJZIGD (ZELFDE ADRES ALS INDIENING OFFERTES EN ALS IN ADMINISTRATIEF LASTENBOEK).