Shm 'vlaamse Ardennen'

Renovatie van hellende en platte daken van 160 woningen en 40 garages in diverse wijken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SHM 'Vlaamse Ardennen'
Postadres: Sint-Jozefsplein 18,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Johan Dendauw
Tel: +32 55230751
E-mail: johan.dendauw@shmvlaamseardennen.be
Internetadres(sen): www.shmvlaamseardennen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342958


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van hellende en platte daken van 160 woningen en 40 garages in diverse wijken 
Referentienummer: Vlaamse Ardennen-4270/2017/0299/01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45260000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- het renoveren van hellende en platte daken
- het na-isoleren van gevels
- ventileren van woningen
van 160 woningen en 40 garages
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
In plaats van:
RSZ-attest. Klasse 6 en categorie D
Te lezen:
RSZ-attest. Klasse 6 en categorie D8/D12
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van klasse D naar klasse D8 of D12