Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren)

R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lydia Vandezande
Tel: +32 11266338
E-mail: aankoop.werken@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341813


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/002078 Herk-de-Stad - Stapstraat 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R002078 HD Stap.-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, .
- Grondwerken
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Het realiseren van RWA en DWA huisaansluitingen
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 16:10
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 16:10
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-17
Plaatselijke tijd: 16:10
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 16:10
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting.