Digipolis

A001269 - Business Analist Markten & Foren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343995


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001269 - Business Analist Markten & Foren 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van het project Marktbeheer is nood aan capaciteit voor business architectuur.
De kandidaat moet beschikken over een ruime technische bagage enerzijds en aantoonbare ervaring met business analyse / architectuur anderzijds.
Bovendien letten we op communicatieve vaardigheden van de kandidaat in functie van een vlotte samenwerking binnen ons team en naar de klant toe.
De Digipolis business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT.
Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een architectuur voorstel & user stories om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie.
De business analist werkt op een agile wijze in een fluide organisatievorm.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11