Vagga

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vagga
Postadres: Boomgaardstraat 7,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: dhr Mario De Prijcker
Tel: +32 32569100
E-mail: mario.deprijcker@vagga.be
Internetadres(sen): http://www.vagga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344055


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten 
Referentienummer: Vagga-14201bo-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1890625.84 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Handelslei 171-173 te 2980 Zoersel
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Brebuild
Postadres: Schouwkensstraat 10,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg, BE Zoersel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11