Digipolis

A001289 - Senior BI Consultant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343998


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001289 - Senior BI Consultant 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De groep Stad Antwerpen beschikt over een stedelijke DWH waarin meerdere functionele domeinen van de verschillende organisaties zijn opgenomen. Wij zijn op zoek naar een BI consultant voor de verdere uitbouw van het BI-platform voor volgende opdrachten :
? analyse en design van nieuwe rapporteringsbehoeften
? uitwerken van een technische analysevoorstel
? de ontwikkeling van ETL met MS SSIS 2012 & Pentaho Data Integration
? framework ontwikkeling in IBM Cognos 11
? de ontwikkeling van rapporteringbehoeften (bvb. dashboards en Cognos active reports) in IBM Cognos 11
? ondersteuning en coaching van eindgebruikers
De opdracht bestaat uit zowel backend als frontend ontwikkeling. De ETL wordt met MS SSIS 2012 en Pentaho Data Integration ontwikkeld. De ontwikkeling van de rapporteringbehoeften (rapporten, dashboards, active reports,.) en het opzetten van het framework gebeurt in IBM Cognos.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-25 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11