Stad Antwerpen

Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 3382061
E-mail: joke.goffart@antwerpen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342267 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342267


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00642 (P09061)-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Naar aanleiding van een vraag over de '00642_Samenvattende_opmeting_GECORRIGEERD.xlsx' werd vandaag ook de pdf versie opgeladen en een document hoe u het document kan gebruiken.