Beernem

Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Beernem
Postadres: Bloemendalestraat 112,BE-8730 Beernem
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341559


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg fietspad in de Sint- Jorisstraat (N368) te Beernem 
Referentienummer: Beernem-WW.1473-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75241000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van het aanleggen van fietspaden langsheen de N368 Sint Jorisstraat te Beernem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum nr. 1: 3 posten zijn dubbel opgenomen in de meetstaat. Hoeveelheden op 0 plaatsen en verklaring toevoegen. Zie document d.d. 11/06/19