Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 21.021/2 - Boutersem, PSB Kerkomsesteenweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344072


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 21.021/2 - Boutersem, PSB Kerkomsesteenweg 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 21.021/2 - Boutersem, PSB Kerkomsesteenweg
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van een pompstation en een bergbezinkingsbekken.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation en een bergbezinkingsbekken
- het omzichtig opbreken van de bestaande uitstroomleiding en het voorzien van een nieuwe uitstroomleiding op de RWZI Roosbeek
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-02 11:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11