Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Uitnodiging tot indienen offerte - uitvoeren van financiële en ruimtelijke haalbaarheidsstudie ifv PPS - Cluster 15-19-26 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Karolien Claes
Tel: +32 27909200
E-mail: karolien.claes@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - uitvoeren van financiële en ruimtelijke haalbaarheidsstudie ifv PPS - Cluster 15-19-26 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: GO/PPS/15261990/2019/4006/KC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies PPS Methodecampus Peer, PPS BS De Grasspriet Erpe-Mere en PPS BS Windekind Roeselare
De ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie omvat:
-de opmeting van het projectgebied;
-de opmaak van een gedragen ruimtelijk masterplan;
-het onderzoek van de financiële haalbaarheid;
-een voorstel tot strategie voor de uitvoering van het masterplan.
Per perceel dient enerzijds een globale prijs te worden opgegeven voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie zoals beschreven in onderhavige opdrachtdocumenten. De opdracht tegen globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt (verplaatsing- en andere onkosten zijn inbegrepen in de prijs).
Tevens dienen de inschrijvers een uurtarief exclusief BTW op te geven voor eventuele, bijkomende prestaties die tijdens de uitvoering van de opdracht nuttig en/of noodzakelijk blijken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PPS Methodecampus Peer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Domein GO! - PEER, NOORDERVEST 33, 3990 PEER
II.2.4. Beschrijving
SGR15 - Scholengroep 15 Limburg-Noord  
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
PPS BS De Grasspriet Erpe-Mere 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
(SGR19 - Scholengroep 19 Dender) 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
PPS BS Windekind Roeselare 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Domein GO! - ROESELARE-Rumbeke, BLINDE-RODENBACHSTRAAT 44, 8800 ROESELARE-Rumbeke
II.2.4. Beschrijving
SGR26 - Scholengroep 26 Mandel en Leie 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Verplichte uitsluitingsgronden (artikel 67 OVERHEIDSOPDRACHTENWET- artikelen 61 en 72 §2 KB PLAATSING)Onderstaande bepalingen zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie van ondernemers evenals op de derden op wiens draagkracht wordt beroep gedaan met het oog op de kwalitatieve selectie.§1. Tenzij in het geval waarbij de inschrijver in zijn offerte aantoont toereikende corrigerende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, sluit de Aanbestedende Overheid een inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven :1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit;2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit;5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.De onder 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten, geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de beëindiging van de inbreuk.§2. In afwijking van de eerste paragraaf sluit de Aanbestedende Overheid, zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, de inschrijver die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwet.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 1. Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener. De betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de offerte kandidaatstelling gedateerd zijn. 2. 2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren.3. 3. Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder tussentijdse facturen van verrichte en goedgekeurde prestaties. Indien de economische en financiële draagkracht onvoldoende aangetoond kunnen worden op basis van bovenstaande verklaringen kan de overheid beslissen de jaarrekeningen te controleren op solvabiliteit. Voor de Belgische inschrijver kandidaat zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen. Indien de overheid beslist de jaarrekening (van de laatste drie boekjaren) op solvabiliteit na te kijken, dienen de schuldgraad, de financiële onafhankelijkheidsgraad en de zelffinancieringsgraad voor de laatste drie jaar samen een solide solvabiliteit aan te tonen.
Eventuele minimumeisen:
1. De grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal 15.000 euro (excl. BTW) per perceel te zijn (= 3 maanden prestatie + verificatie + betaling).
Dat hieraan voldaan is, wordt door het onderzoeksteam aangetoond aan de hand van:
- Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener. De betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de offerte kandidaatstelling gedateerd zijn.
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren.
- Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder tussentijdse facturen van verrichte en goedgekeurde prestaties.
Indien de economische en financiële draagkracht onvoldoende aangetoond kunnen worden op basis van bovenstaande verklaringen kan de overheid beslissen de jaarrekeningen te controleren op solvabiliteit. Voor de Belgische inschrijver kandidaat zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen. Indien de overheid beslist de jaarrekening (van de laatste drie boekjaren) op solvabiliteit na te kijken, dienen de schuldgraad, de financiële onafhankelijkheidsgraad en de zelffinancieringsgraad voor de laatste drie jaar samen een solide solvabiliteit aan te tonen.
2. De grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal 15.000 euro (excl. BTW) per perceel te zijn (= 3 maanden prestatie + verificatie + betaling).
Dat hieraan voldaan is, wordt door het onderzoeksteam aangetoond aan de hand van:
- Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener. De betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de offerte kandidaatstelling gedateerd zijn.
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren.
- Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder tussentijdse facturen van verrichte en goedgekeurde prestaties.
Indien de economische en financiële draagkracht onvoldoende aangetoond kunnen worden op basis van bovenstaande verklaringen kan de overheid beslissen de jaarrekeningen te controleren op solvabiliteit. Voor de Belgische inschrijver kandidaat zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen. Indien de overheid beslist de jaarrekening (van de laatste drie boekjaren) op solvabiliteit na te kijken, dienen de schuldgraad, de financiële onafhankelijkheidsgraad en de zelffinancieringsgraad voor de laatste drie jaar samen een solide solvabiliteit aan te tonen.
3. De grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal 15.000 euro (excl. BTW) per perceel te zijn (= 3 maanden prestatie + verificatie + betaling).
Dat hieraan voldaan is, wordt door het onderzoeksteam aangetoond aan de hand van:
- Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener. De betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de offerte kandidaatstelling gedateerd zijn.
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren.
- Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder tussentijdse fac.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener; deskundigheid en samenstelling onderzoeksteam2. Exact 3 relevante referenties

Eventuele minimumeisen:
1. Het onderzoeksteam bestaat ten minste uit een architect, een landschapsarchitect en een stedenbouwkundige.
De minimumvereisten voor de samenstelling en de studies- en beroepskwalificaties van het onderzoeksteam zijn:
- Een architect (minimum 5 jaar ervaring);
- Een landschapsarchitect (minimum 5 jaar ervaring);
- EN een stedenbouwkundige (minimum 5 jaar ervaring);
Dat hieraan voldaan is, wordt door het onderzoeksteam aangetoond als volgt:
- Een korte beschrijving van de teamleden, hun beroepskwalificaties en welk deel van de opdracht zij zullen uitvoeren;
- Voor de architect wordt het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van één of meerder personen die deel zullen uitmaken van het onderzoeksteam toegevoegd (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud);
- Voor de stedenbouwkundige het bewijs van opname in het register van ruimtelijke planners toegevoegd.
- Voor alle teamleden dienen CV's en afschriften van relevante diploma's/getuigschriften/certificaten worden bijgebracht. De nuttige ervaring van het teamlid dient hierin vermeld te worden.
Voormelde selectiecriteria gelden voor elk perceel afzonderlijk.
2. Drie referenties die alle drie relevant zijn inzake hun inhoudelijke complexiteit, hun omvang, de rol van de indiener binnen het project en de uitvoeringsdatum van het project
De minimumvereisten voor elk van de 3 relevante referenties zijn:
- M.b.t. de inhoudelijke complexiteit: het betreft een stedenbouwkundig ontwerp, masterplan of volumestudie van een gemengd stads- of gebiedsontwikkelingsproject. D.w.z. dat het bouwprogramma bestaat uit ten minste twee verschillende stedelijke functies (bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs) EN dat het bouwprogramma gerealiseerd wordt door of in opdracht van ten minste twee verschillende opdrachtgevers (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar en een gemeentebestuur). Een residentieel gebouw met een commercieel gelijkvloers, in opdracht van een projectontwikkelaar volstaat m.a.w. niet.
- M.b.t. de omvang: het betreft een stedenbouwkundig ontwerp, masterplan of volumestudie van een gemengd stads- of gebiedsontwikkelingsproject met een minimale terreinoppervlakte van 2 ha.
- M.b.t. de rol van de indiener: het betreft niet enkel het ontwerp maar ook de financiële doorrekening van het stedenbouwkundig ontwerp, het masterplan of de volumestudie. D.w.z. dat zowel de kostenzijde als de inkomstenzijde van het ontwerp door de indiener werden begroot als onderdeel van de opdracht.
- M.b.t. het recent karakter van de referentie: de referentie-opdracht werd uitgevoerd in de voorbije 5 jaar. D.w.z. dat ze niet werd opgestart voor 2014 en dat ze op het moment van indiening van de offerte volledig is afgewerkt.
Dat hieraan voldaan is, wordt door het onderzoeksteam aangetoond als volgt:
Er wordt voor 3 referenties de volgende informatie aangeleverd (maximum 2 A4's per referentie):
- Een inhoudelijke beschrijving van de stads- of gebiedsontwikkeling die het gemengd karakter en de omvang ervan duidt;
- Een beschrijving van de dienstenopdracht en het aandeel van (de leden van) het onderzoeksteam daarbinnen;
- De start- en de einddatum van de dienstenopdracht;
- De opgave van het bedrag van de geleverde diensten;
- De contactgegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor de dienstenopdracht bestemd was.
Per inschrijver worden enkel de eerste drie vermelde referenties in overweging genomen, er wordt geen rekenschap gegeven aan bijkomende referenties.
Er wordt enkel rekening gehouden met hetgeen vermeld is op de voorgeschreven aantal pagina's. Iedere extra pagina wordt niet in aanmerking genomen.
Voormelde selectiecriteria gel.(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-06


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11