Gemeente Pelt

Omgevingsaanleg "Brede school Lindel"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Pelt
Postadres: oude Markt 2,BE-3900 Pelt
Contactpersoon: Raf Theuwis
Tel: +32 11809432
E-mail: raf.theuwis@gemeentepelt.be
Internetadres(sen): http://www.gemeentepelt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344057

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Buro Landschapsplanning - Stedebouw en Techniek N.V.
Postadres: P.P. Rubensstraat 10 bus 2,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: André Moens
Tel: +32 89563767
E-mail: andre.moens@buro-lst.be
Internetadres(sen): http://www.buro-lst.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omgevingsaanleg "Brede school Lindel" 
Referentienummer: Buro LST-OVE002 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht betreft de uitvoering van omgevingswerken "Brede school Lindel".
Plaats van uitvoering: Pelt
De opdracht behelst vooral:
- algemene administratieve voorschriften en bepalingen
- grondwerk nodig voor het verwezenlijken van het voorgeschreven grondverzet en algemeen grond-werk, inclusief eventuele aan- en afvoer van gronden.
- opbreken van funderingen en onderfunderingen
- aanleg van hoofdriool en rooilaansluitingen
- aanleg van funderingen
- lijnvormige elementen
- betonverharding
- verhardingen in diverse bestratingsmaterialen
- beplantingswerken
- allerhande werken
- straatmeubilair
- opmaken as-built plan
- het onderhoud van de werken tot het einde van de contractuele waarborgtermijn van twee jaar voor de rioolaansluitingen, fundering, verhardingen en de beplantingen, ingaande de dag na de voorlopige oplevering
De opdracht bestaat uit 1 enkel perceel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Parkstraat 15 - 3900 Pelt
II.2.4. Beschrijving
OMGEVINGSAANLEG "BREDE SCHOOL LINDEl" - PELT WEGEN-, RIOLERINGS-, BEPLANTINGS- EN OMGEVINGSWERKEN 
II.2.7. Looptijd
95 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
- kopie attest erkenning


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-10
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij André Moens, projectverantwoordelijkebij Buro LST.P.P. Rubenstraat 10 bus 2 te 3680 Maaseik;tel: 089/563767; e-mail: andre.moens@buro-lst.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeente Pelt
Oude Markt 2, BE-3900 Pelt
Tel: +32 11809432
E-mail: raf.theuwis@gemeentepelt.be
Internetadres(sen): https://www.gemeentepelt.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-11