De Voorkempen-h.e.

Schoonmaak en ramenwas kantoor en gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Voorkempen-h.e.
Postadres: Nijverheidsstraat 3,BE-2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Contactpersoon: Mevrouw Brigitte Malherbe
Tel: +32 36900920
Fax: +32 36900921
E-mail: Brigitte.Malherbe@devoorkempen-he.be
Internetadres(sen): www.devoorkempen-he.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak en ramenwas kantoor en gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen 
Referentienummer: Tec/02/11/02/2019-2023
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat de periodieke schoonmaak van de gemene delen van verschillende appartementsgebouwen en het kantoorgebouw van De Voorkempen-HE en de ramenwas zoals beschreven op de meetstaat voor rekening van de opdrachtgever en volgens de beschrijvingen van het bijzonder bestek.
Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan de aanbestedende overheid.
De aanbestedende overheid oordeelt discretionair of het wegens de belangrijkheid van de vergissingen of leemten verantwoord is om de zitting van de opening van de offertes te verdagen en een rechtzetting te publiceren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
BRASSCHAAT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
zie beschrijving punt II.1.4 en bestek voor de gemeente Brasschaat 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
BRECHT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Brecht
II.2.4. Beschrijving
zie beschrijving punt II.1.4 en bestek voor gemeente Brecht 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
WUUSTWEZEL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Wuustwezel
II.2.4. Beschrijving
zie beschrijving punt II.1.4 en bestek voor gemeente Wuustwezel 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
SCHILDE/ ZOERSEL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Schilde, Zoersel
II.2.4. Beschrijving
zie beschrijving punt II.1.4 en bestek voor gemeenten Schilde en Zoersel 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-13 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Kantoor De Voorkempen, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t- Goor

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12