Belgoprocess Nv

NUCLEAIRE WASSERIJDIENST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BELGOPROCESS NV
Postadres: Gravenstraat 73,BE-2480 DESSEL
Contactpersoon: De heer Stef Gobin
Tel: +32 14334074
Fax: +32 14334469
E-mail: stef.gobin@belgoprocess.be
Internetadres(sen): www.belgoprocess.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NUCLEAIRE WASSERIJDIENST 
Referentienummer: STGO/RWT/NUCLEAIREWASSERIJDIENSTEN/2019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
523786.57 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het transporteren, wassen en controleren van mogelijk radioactief besmet wasgoed.  Het transport omvat het wekelijks ophalen en terugbrengen van de was. Het wasgoed bestaat uit katoenen overalls, labojassen en kappen, sokken en overschoenen die door de personeelsleden worden gedragen in de gecontroleerde zone. Deze kledij wordt meestal gedragen onder beschermende interventiepakken en kan tijdens de werkzaamheden in de gecontroleerde zone besmet worden met alfa-, bèta en gamma stralers. De hoeveelheid te behandelen wasgoed wordt geraamd op 480.110 stuks op vier jaar. Na het wasproces wordt het behandelde wasgoed gedroogd en gecontroleerd op aanwezigheid van eventuele radioactieve restbesmetting. De toegelaten restbesmetting na het wassen mag maximaal volgende besmettingswaarden vertonen: in alfa < 0.04 Bq/cm²; in beta-gamma < 0.4 Bq/cm². Een kleine fractie van het wasgoed dient mogelijk ook gestreken te worden. Na het wasproces dient het wasgoed gesorteerd (per locatie en per type) en verpakt te worden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 079-190017

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: NUCLEAIRE WASSERIJDIENST

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: UNITECH BVBA
Postadres: De Mars 11,NL-7742 Coevoorden
E-mail: info@universaltechnics.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-10