De Haan

Verzekeringspolissen: bekendmaking selectieleidraad


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Haan
Postadres: Leopoldlaan 24,BE-8420 De Haan
Contactpersoon: Liesbet D'hoye
Tel: +50 435140
E-mail: liesbet.dhoye@ocmwdehaan.be
Internetadres(sen): http://www.dehaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349795

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Aon Belgium bvba
Postadres: Posthofbrug 6-8,BE Berchem
Contactpersoon: Katrien Gielen
E-mail: katrien.gielen@aon.be
Internetadres(sen): http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekeringspolissen: bekendmaking selectieleidraad 
Referentienummer: DH-2019_Verzekeringen - selectieleidraad-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van verzekeringspolissen voor gemeente en OCMW De Haan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Personenverzekeringen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: De Haan
II.2.4. Beschrijving
Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verzekeringen materiële schade 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: De Haan
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen materiële schade gemeente en OCMW De Haan 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Verzekeringen aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: De Haan
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen aansprakelijkheid gemeente en OCMW De Haan 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Verzekeringen auto 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: De Haan
II.2.4. Beschrijving
Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-12 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-09-18
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12