Digipolis

A001321 - Business Analist/Architect SD


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349947


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001321 - Business Analist/Architect SD 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Digipolis is op zoek naar een gedreven business architect/analist die de business behoeften van de stedelijke bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen op een creatieve en realistische manier kan vertalen naar wendbare architectuurontwerpen.
Je bent een ervaren management consultant en specialist in product- en
dienstenontwikkeling, en procesinnovatie.
Als business architect teken je de business software architecturen uit en gebruik je generieke, herbruikbare services of engines zoals notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, . die we ontsluiten via het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS). Zo kunnen we de stad sneller en goedkoper een modulaire, schaalbare, flexibele en moderne oplossing aanreiken.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-27 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13