Vlaamse Landmaatschappij

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering en plaatsing van metalen infoborden De Wijers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: De heer Thomas Lemmens
Tel: +32 11298759
Fax: +32 11298799
E-mail: thomas.lemmens@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VLM Regio Oost (Limburg)
Postadres: Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt) - Koningin Astridlaan 50,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Thomas Lemmens
Tel: +32 11298759
Fax: +32 11298799
E-mail: thomas.lemmens@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering en plaatsing van metalen infoborden De Wijers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: LIM/2019/EUR00050_007/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35261000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk en Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
de levering en plaatsing van metalen infodragers op 3 locaties in Limburg (2 locaties in Genk aan het Thorpark en 1 in Diepenbeek aan het Demerstrand ) 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13