Agentschap Maritieme Dienstverlening En Kust - Afdeling Kust

BREDENE - Renovatie Strandtoegangen 2-3-6


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres: Vrijhavenstraat 3,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: lic. Caroline Lootens
Tel: +32 59554207
E-mail: kust@vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.afdelingkust.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349962

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres: Vrijhavenstraat 3,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: ir. Sammy Ferret
Tel: +32 59554285
E-mail: sammy.ferret@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.afdelingkust.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349962

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BREDENE - Renovatie Strandtoegangen 2-3-6 
Referentienummer: AFD KUST-218.050-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45243000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten in hoofdzaak:
De renovatie van de strandtoegangen 2, 3 en 6 te Bredene door:
- Het herprofileren van de strandtoegangen.
- Het uitvoeren en afwerken met bekleding in hout van betonnen keermuren.
- Het uitvoeren van nieuwe verharding.
- Het heraanplanten van vegetatie (helmgrassen).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Bredene - strandtoegangen 2-3-6
II.2.4. Beschrijving
De werken omvatten in hoofdzaak:  De renovatie van de strandtoegangen 2, 3 en 6 te Bredene door: - Het herprofileren van de strandtoegangen. - Het uitvoeren en afwerken met bekleding in hout van betonnen keermuren. - Het uitvoeren van nieuwe verharding. - Het heraanplanten van vegetatie (helmgrassen). 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-18 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:15
Adres: Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijlage 3 "Resultaten milieutechnisch grondonderzoek, sloopinventaris, teerhoudend karakter asfalt" zal later gepubliceerd worden via een terechtwijzend bericht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13