Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Vervoersregio Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Bert Van Gaver
Tel: +32 32246812
E-mail: bert.vangaver@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350006


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Vervoersregio Antwerpen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-VRA-1_1M1M3D8E-19-43-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vervoersregio Antwerpen.
Het betreft een stock-overeenkomst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - De uitvoering van allerhande werken volgens de posten van de prijslijst (inclusief alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken) - Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk - De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige signalisatie - Het reglementair verwijderen van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De totale duurtijd (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 4 jaren. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-13 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De publicatietermijn wordt verkort tot 30 dagen door indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016. Het betreft een stock aanbesteding, er dienen geen eenheidsprijzen opgegeven te worden, maar 1 globale procentuele verhoging of korting.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13