Dbc Openluchtopvoeding Vzw

Bouwen van een kantoorgebouw te Brasschaat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DBC Openluchtopvoeding vzw
Postadres: Miksebaan 264 b,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: Pieter Thibaut
Tel: +32 36339850
E-mail: pthibaut@olo.be
Internetadres(sen): www.openluchtopvoeding.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348757


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een kantoorgebouw te Brasschaat 
Referentienummer: OLO-2019/6-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor het bouwen van een kantoorgebouw te Brasschaat. De werken omvatten ruwbouw, technieken, afwerking en omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Miksebaan 264 b 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
De aanbesteding betreft het bouwen van een kantoorgebouw, ruwbouw, technieken, afwerking en omgevingswerkzaamheden 
II.2.7. Looptijd
210 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
categorie D, klasse 5 of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: OLO vzw Miksebaan 264 b 2930 Brasschaat, zaal Rietbeemde. Zowel het secretariaat als de zaal zijn gelegen achteraan het bedrijfsterreinInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
leidend ambtenaar of zijn vertegenwoordigers


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen#alle-contactgegevens

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13