Arduenna Architect

WZC HEILIGE FAMILIE KUURNE BOUWEN VAN EEN NIEUWE VLEUGEL - TECHNIEKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ARDUENNA ARCHITECT
Postadres: KERKSTRAAT 25,BE-8520 KUURNE
Tel: +32 56703391
Fax: +32 56705087
E-mail: etienne.vancoppenolle@arduenna.be
Internetadres(sen): www.arduenna-architect.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352090


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC HEILIGE FAMILIE KUURNE BOUWEN VAN EEN NIEUWE VLEUGEL - TECHNIEKEN 
Referentienummer: ARDAR-1069-BLOKA-TECHNIEKEN-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE TECHNIEKEN VOOR EEN NIEUWE VLEUGEL
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: KUURNE, GASTHUISSTRAAT 26
II.2.4. Beschrijving
BLOK A - BOUWEN VAN EEN NIEUWE VLEUGEL - TECHNIEKEN 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.6 Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-21 13:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 13:15Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
de opening gebeurt electronisch en is niet publiek toegankelijk


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Gent afdeling Kortrijk, BE-8500 Kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nvt, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10