Vito Nv

Leveren, plaatsen en indienststellen van een HVAC-installatie, incl. Gas en Sanitair, in VITO Proefopstellingshal en Stockagehal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VITO NV
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 MOL
Contactpersoon: Mevrouw Sophie Joris
Tel: +32 14335531
E-mail: procurement@vito.be
Internetadres(sen): www.vito.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en indienststellen van een HVAC-installatie, incl. Gas en Sanitair, in VITO Proefopstellingshal en Stockagehal 
Referentienummer: HVAC-HAL
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: VITO
II.2.4. Beschrijving
Leveren, plaatsen en indienststellen van een HVAC-installatie, incl. Gas en Sanitair, in VITO Proefopstellingshal en Stockagehal 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren, plaatsen en indienststellen van een HVAC-installatie, incl. Gas en Sanitair, in VITO Proefopstellingshal en Stockagehal

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-09