Westtoer Apb

Raamovereenkomst voor media-advies, - planning en aankoop van mediaruimte voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Westtoer apb
Postadres: Koning Albert I laan 120,BE-8200 Sint-Michiels
Contactpersoon: De heer Luc Abbeloos
Tel: +32 50305512
E-mail: luc.abbeloos@westtoer.be
Internetadres(sen): www.westtoer.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor media-advies, - planning en aankoop van mediaruimte voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar 
Referentienummer: 2019/317
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2892561.98 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoofdzetel van de besteller
II.2.4. Beschrijving
Westtoer zoekt voor deze overheidsopdracht een externe partner die haar voor 2 jaar (met de mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar) in het kader van een bestellingsopdracht (raamovereenkomst) kan bijstaan bij het bepalen van de meest geschikte mediastrategie en de planning en de aankoop van mediaruimte. Het is de bedoeling dat op het mediabureau een beroep kan worden gedaan voor het uittekenen van een mediastrategie, het opmaken van een mediaplan, aankoop van mediaruimte, rapportering, evaluatie en infosessies. Voor de deelopdrachten in het kader van deze raamovereenkomst zal steeds een aanvullende offerte gevraagd worden aan de opdrachtnemer. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 100-242413

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst voor media-advies, - planning en aankoop van mediaruimte voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Initiative
Postadres: I Vandammestraat 5-7 D,BE-1560 Hoeilaert
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-07