Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Stefaan Rosseeuw
Tel: +32 37302553
Fax: +32 32312062
E-mail: stefaan.rosseeuw@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351581


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen 
Referentienummer: Maritieme Toegang-01022-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 1 is toegevoegd.