De Vlaamse Waterweg Nv

Toeristische Leie te Deinze. Beweegbare fiets -en voetgangersbrug aan de Brielpoort.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Caroline Bytebier
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352182


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Toeristische Leie te Deinze. Beweegbare fiets -en voetgangersbrug aan de Brielpoort. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-16EGGE1303-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Toeristische Leie aan recreatiedomein de Brielpoort te Deinze.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3045845.76 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Deinze
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Toeristische Leie aan recreatiedomein de Brielpoort te Deinze. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV nv Herbosch-Kiere - nv Elektro Goeminne
Postadres: St-Jansweg 7 - Haven 1558,BE-9130 Kallo
E-mail: info.hk@eiffage.com
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt :- 180 werkdagen voor het vast gedeelte (bouw van de brug);- 40 werkdagen voor het voorwaardelijk gedeelte 1 (bouw van 2 wachtsteigers);- 120 kalendermaanden voor het voorwaardelijk gedeelte 2 (onderhoud na de waarborgperiode)Voor elk gedeelte wordt een afzonderlijk dienstbevel gegeven met de hierboven aangegeven uitvoeringstermijnen. De aanbestedende overheid bepaalt de aanvangsdatum van elk gedeelte. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte 1 (bouw van 2 wachtsteigers) kan mogelijks gelijktijdig vallen met de uitvoering van het vast gedeelte (bouw van de brug).- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10