Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Begeleiding tijdens en na de opleiding hovenier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
E-mail: regiebrussel@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352180


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Begeleiding tijdens en na de opleiding hovenier 
Referentienummer: VDAB - afdeling Regie-2019-60046-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80530000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Rekrutering en selectie, begeleiding en bemiddeling naar werk tijdens en na de VDAB opleiding hovenier (tuinonderhoud, -aanleg) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Rekrutering en selectie, begeleiding en bemiddeling naar werk tijdens en na de VDAB opleiding hovenier (tuinonderhoud, -aanleg) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10