Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

N120 - Structureel onderhoud i.k.v. Hoogmolenbrug


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Ann Mampaey
Tel: +32 32415182
E-mail: ann.mampaey@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353132


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N120 - Structureel onderhoud i.k.v. Hoogmolenbrug 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-N120-8_1M3D8E-19-59-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
N120 - Structureel onderhoud i.k.v. Hoogmolenbrug
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Wijnegem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Opbreken van de bestaande betonverharding - Opbreken van het fietspad, parkeerstroken en de rijbaan - Aanleg van de volledig nieuwe wegenis (onderfundering - fundering - verharding - waterafvoer) - Aanpassen van de halte-infrastructuur voor de bussen - Aanleg van een nieuw kruispunt en een nieuwe verbinding tussen Merksemsebaan en Deurnesteenweg - Aanleg en opbraak van tijdelijke verhardingen - Markeringswerken - Aanleg van wachtbuizen - Aanleg van riolering - Plaatsen en verwijderen van werf- en definitieve wegsignalisatie - Plaatsen, onderhouden en wegnemen van de nodige werf- en omleidingssignalisatie - Uitvoering van bezaaiingswerken in bermen - Aanleg van beplantingen: bomen, heesters en hagen - Vellen van bomen, rooien van struiken - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
14 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-21 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De publicatietermijn wordt ingekort met 5 kalenderdagen door indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19