Water-link

Slibruiming Zuiderproductie en Noorderproductie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Peter Daneels
Tel: +32 32440655
E-mail: peter.daneels@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353182


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slibruiming Zuiderproductie en Noorderproductie 
Referentienummer: water-link-Slibruiming-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90513800
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het afvoeren voor nuttig hergebruik van aluminiumhoudend slib afkomstig van de drinkwaterzuivering te Notmeir 35, 2570 Duffel én de nieuwe drinkwaterzuivering Mechelsesteenweg 111, 2840 Rumst (samen zuiderproductie) - Perceel 1.
Onder afvoeren wordt begrepen: het verwerken van het aluminiumhoudend.
Onder hergebruik wordt begrepen: alle verwerkingswijzen uitgezonderd verbranden en storten.
Het afvoeren voor nuttig hergebruik van aluminiumhoudend slib afkomstig van de drinkwaterzuivering te Kanaaldijk (verlengde Oudstrijdersstraat) - 2520 Oelegem (noorderproductie) - Perceel 2.
Onder afvoeren wordt begrepen: het verwerken van het aluminiumhoudend slib.
Onder hergebruik wordt begrepen: alle verwerkingswijzen uitgezonderd verbranden en storten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Zuiderproductie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Notmeir 35, 2570 Duffel en de nieuwe drinkwaterzuivering Mechelsesteenweg 111, 2840 Rumst
II.2.4. Beschrijving
Het afvoeren voor nuttig hergebruik van aluminiumhoudend slib afkomstig van de drinkwaterzuivering 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Noorderproductie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Kanaaldijk (verlengde Oudstrijdersstraat) - 2520 Oelegem
II.2.4. Beschrijving
Het afvoeren voor nuttig hergebruik van aluminiumhoudend slib afkomstig van de drinkwaterzuivering 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 096-233068

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Zuiderproductie

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2: Noorderproductie

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19