Onze-lieve-vrouwlyceum

Offerteaanvraag voor werken met als voorwerp: vernieuwen sanitair & scheiden van riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwlyceum
Postadres: Collegelaan 30,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Dorien Limerkens
Tel: +32 89367375
E-mail: info@burob.be
Internetadres(sen): http://www.burob.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354821


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Offerteaanvraag voor werken met als voorwerp: vernieuwen sanitair & scheiden van riolering 
Referentienummer: Lyceum Genk-OLV-2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het scheiden van riolering en het voorzien van infiltratie van hemelwater + het vernieuwen van de sanitaire installaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Scheiding van riolering en infiltratie van hemelwater 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk
II.2.4. Beschrijving
Het scheiden van hemelwaterleidingen en droogweerafvoerleidingen, de bouw/uitbreiding van waterinfiltratiebekkens, de aansluiting van de hemelwaterleidingen op infiltratiesystemen, nieuwe en bestaande rioleringsleidingen. Het omzichtig opbreken van verhardingen, rooien van beplantingen, alsook het herstel van verhardingen en beplantingen. De verzekering en instandhouding van bestaande afvoeren. Het weghalen en herstellen van afsluitingen, muren of andere hindernissen. De opmaak van een as-builtplan en as-builtdossier inclusief foto's van de uitvoering, keuringsrapporten en technische fiches. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-09-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Interne renovatie sanitair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk
II.2.4. Beschrijving
Het creëren van nieuwe + de interne renovatie van bestaande sanitaire zones binnen 4 gebouwen op de site, incl. afbraak van bestaande toestand, het aanpassen van de technieken naar de nieuwe toestand en het voorzien van ventilatie. Het opmaken van een as-builtplan met plannen, relevante foto's, technische fiches en keuringsrapporten 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-09-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-22 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-22
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Collegelaan 30, 3600 Genk

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Orde van Architecten, BE Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Orde van Architecten, BE Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Orde van Architecten, BE Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-07