Stadsbestuur Lier

Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor stad en OCMW van Lier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Lier
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: Mevrouw An Lammens
Tel: +32 38000315
E-mail: an.lammens@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Personeelsbeleid
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: Mevrouw Katelijn Rotsaert
Tel: +32 38000320
E-mail: katelijn.rotsaert@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor stad en OCMW van Lier 
Referentienummer: 2019/561
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: stad en OCMW Lier, 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor stad en OCMW van Lier 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-18 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08